PRIMA, akciová společnost
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Certifikace

Politika integrovaného systému řízení

 
PRIMA, akciová společnost je jedna z největších jihočeských stavebních firem, se sídlem ve Strakonicích. Společnost pracuje na stavbách a rekonstrukcích pro tuzemské státní i soukromé investory po celé ČR.

Vizí vedení společnosti je vytvořit společnost, která by byla schopna pružně reagovat na poptávku stavebního trhu, kdy kvalitní práce, dodržování termínů, využití moderních technologií, které jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí a omezují rizika působící na pracovníky jsou naprostou samozřejmostí.

Vedení společnosti si je vědomo, že úspěch společnosti závisí zejména na účasti a přístupu každého pracovníka. Proto jdou představitelé společnosti příkladem a motivují pracovníky k dodržování následujících zásad:

   » Prioritou řízení procesů v celé společnosti je zvyšovat spokojenost zákazníků i jiných zainteresovaných stran a plnit jejich přání a potřeby při dodržení platné legislativy a snížení vlivů činnosti firmy, které negativně působí na životní prostředí a bezpečnost práce.

» Kvalitu staveb, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce integrovat jako důležité prvky managementu do všech jeho funkcí a podnikových činností.

»Neustále zlepšovat integrovaný systém řízení i vztah k životnímu prostředí, pracovním podmínkám na pracovištích i k zákazníkům a periodickým přezkoumáním tyto cíle vyhodnocovat.

» Trvalým zlepšováním ISŘ vytvářet podmínky pro rozvoj firmy. Klást důraz na informovanost zainteresovaných stran o působení společnosti na životní prostředí a zajišťování bezpečného pracoviště. Motivovat pracovníky a podporovat zvyšování a prohlubování kvalifikace s cílem zvyšovat jakost staveb a projektů.

» V rámci všech procesů a činností dávat přednost preventivním přístupům, zejména s důrazem na prevenci před znečištěním životního prostředí a prevenci pracovních úrazů. Každé riziko ohrožení jakosti, životního prostředí a BOZP neprodleně řešit a přijímat preventivní či nápravná opatření.

» Přísnost na sebe, ale i na naše dodavatele, kladení vysokých nároků na naše dodavatele, s cílem dosáhnout požadovaného produktu při minimálním zatížení životního prostředí a při dodržení požadavků bezpečnosti práce. Rozvíjet s nimi vzájemně výhodné vztahy, spolupracovat při zajištění jakosti i ochraně životního prostředí, podněcovat je k jednání v intencích této politiky.

» Při realizaci stavební výroby a provádění dalších činností vytvářet takové pracovní prostředí, které povede k bezpečnému pracovnímu procesu.


Výše uvedených zásad může společnost dostát díky zavedení, udržování a zlepšování integrovaného systému řízení dle ČSN EN ISO 9001 pro management kvality, dle ČSN EN ISO 14001 pro environmentální management a dle ČSN OHSAS 18001 pro management BOZP.

Vedení společnosti vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro udržování a rozvoj systému integrovaného managementu.

 Politika ISŘ je závazná pro všechny pracovníky PRIMA, akciová společnost a její dodavatele.
     
 
Mapa
Certifikace
Certifikace
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky